Janssens & vennoten Advocaten: schaal voor kosten en erelonen

De relatie tussen een cliënt en zijn advocaat berust op vertrouwen. Voor deze vertrouwensrelatie speelt transparantie over de kosten voor de tussenkomst van uw advocaat een grote rol. De volgende informatie biedt u inzicht in de manier waarop de diensten van uw advocaat u in rekening worden gesteld.

En net als in alle andere gevallen, kunt u bij uw advocaat terecht voor een antwoord op uw eventuele vragen over uw specifieke situatie.

DE ERELONEN

De erelonen van de advocaat dekken:

  • de vergoeding van de eigenlijke prestaties van de advocaat (studie van stukken, consultaties, vergaderingen, opstellen van brieven, advies, procedurehandelingen, zittingstijd, pleidooien, stappen, telefoongesprekken enz.)
  • een deel van de vaste infrastructuurkosten (gebouwen, materieel, bibliotheek, administratieve medewerkers enz.)

In België zijn de erelonen van advocaten niet bij wet of in een Orderegeling vastgelegd. De advocaat bepaalt - binnen de grenzen van de redelijkheid - zelf zijn ereloon, waarbij hij rekening houdt met het belang van het geschil, de moeilijkheidsgraad, de dringendheid, de situatie van de cliënt. Het ereloon weerspiegelt tevens de specialisatie en de ervaring van de advocaat.

Wij gebruiken verschillende methodes om het ereloon van een advocaat te berekenen. De gepaste methode wordt in overleg vastgelegd bij de opening van het dossier. Het vaakst wordt een uurtarief toegepast.

1. Het uurtarief

De tijd die een advocaat aan een dossier besteedt, wordt nauwgezet bijgehouden en vervolgens gefactureerd op basis van het afgesproken uurtarief.

Dit zijn de basisuurtarieven:

  • voor een advocaat stagiair: vanaf 80 €
  • voor een advocaat medewerker: vanaf 100 €
  • voor een advocaat vennoot: vanaf 125 €

Het basisuurtarief dat voor een bepaald dossier wordt toegepast, wordt bij het openen van het dossier meegedeeld.

Dit basisuurtarief kan echter met maximum 100 % worden verhoogd voor uitzonderlijke prestaties, zoals prestaties die bij hoogdringendheid zijn uitgevoerd of prestaties waarvoor specialistische kennis is vereist; voor uiterst complexe zaken; wanneer de advocaat een grote verantwoordelijkheid op zich moet nemen; of wanneer een uitzonderlijk resultaat wordt behaald.

In uitzonderlijke gevallen kan dit basistarief worden verlaagd wanneer de advocaat die belast is met het dossier, van oordeel is dat bijzondere criteria van toepassing zijn.

2. Forfait

Voor weinig complexe dossiers (opstellen van een contract, opstellen of wijzigen van statuten van een vennootschap, eenvoudige strafrechtelijke verdedigingen enz.) kunnen wij met u een forfaitair ereloon afspreken.

3. Het evenredig ereloon

Bij zaken waarbij het financiële plaatje kan worden begroot, kunnen de erelonen worden berekend door toepassing van een degressief percentage op de gerecupereerde of uitgespaarde bedragen aan de hand van de volgende schaal:

Van tot  
0 6500 € 15%
6.501 € 50.000 € 10%
50.001 € 125.000 € 8%
125.001 € 250.000 € 6%
Meer dan 250.000€   4%

De wet verbiedt om erelonen van een advocaat enkel te koppelen aan een positief resultaat. Het ereloon moet dus worden vastgelegd ongeacht het resultaat. In de praktijk wordt het ereloon berekend volgens de bovenstaande schaal, met een minimum dat overeenkomt met het bedrag berekend volgens de uurtariefformule tegen het afgesproken uurtarief.

4. De abonnementsovereenkomst

Als u op regelmatige basis een groot volume dossiers aan onze associatie toevertrouwt, kunnen wij specifieke voorwaarden afspreken voor de berekening van het ereloon op basis van een gegarandeerd aantal uren of dossiers.

5. De « success fee »

Er kan worden afgesproken om de erelonen die volgens een van de hiervoor vermelde methodes werden berekend, te vermeerderen met een premie voor een vastgesteld bedrag naargelang het behaalde resultaat en het belang van dat resultaat voor de cliënt.

Het principe van de 'success fee', de berekeningswijze van de premie en voorwaarden voor de toekenning ervan worden in overleg met u vastgelegd bij de opening van het dossier of op een later tijdstip.

ADMINISTRATIEVE KOSTEN

Het kantoor rekent kosten aan op basis van het volgende barema:

1. Kosten voor de opening van een dossier: openen, administratief beheer en sluiten 60,00 €
2. Kosten voor het bijhouden van de boekhouding 15,00 €
3.Kosten voor het tikken van brieven, e-mails, conclusies, verzoekschriften of andere documenten: per pagina 9,00 €
4. Kosten voor aangetekende verzendingen 6,00 €
5. Rondschrijven (het gaat om 10 of meer brieven
met dezelfde inhoud)
4,00 €
6. Fotokopieën: per kopie 0,30 €
7. Kleurkopieën en foto's: per pagina 1,00 €
8. Reiskosten: per afgelegde kilometer 0,50 €
9. Ontvangen faxen: per pagina 0,30 €
10. Verzonden faxen: per pagina 0,60 €
11. Nationale telefoongesprekken: per gesprek 0,50 €
12. Internationale telefoongesprekken: per gesprek 1,00 €
13. Verzenden e-mail 0,30 €
14. Deurwaarderkosten, gerechtskosten, kosten voor experts en voorschotten vreemde valuta terugbetaling van de uitgegeven bedragen.

VOORSCHOTTEN EN BETALINGEN

Om de transparantie te waarborgen en u controle te geven over de evolutie van de kosten voor de tussenkomst van uw advocaat, vragen wij u schriftelijk om ons geregeld een voorschot voor erelonen en kosten te betalen.

Die voorschotten dekken in de mate van het mogelijke de kosten en erelonen die de advocaat al heeft gemaakt of die hij binnenkort zal maken.

Onze activiteit gaat vooral uit van intellectuele en administratieve prestaties die elke maand moeten worden betaald. Wij zijn het aan onze leveranciers en aan onze medewerkers verschuldigd om deze verplichtingen onmiddellijk na te komen.

Daarom zijn onze vragen om een voorschot en onze ereloonstaten contant betaalbaar.